Người nước ngoài

Người nước ngoài cần hiểu văn hoá Việt thông qua học tiếng Việt. Nhiệm vụ này không chỉ cá nhân hay của tứng đơn lẻ công ty mà chính là sứ mệnh của những nhà quản lý văn hoá tại Việt Nam. Cùng chung tay để phát triển đất nước Việt nam hùng cường và to đẹp hơn.

Tùng Việt Smart Education đã và đang tìm kiếm các giải pháp dẫn đầu trong lĩnh vực học tập nơi sự đa dạng văn hoá cùng tồn tại.
Bằng cách nhận thấy các khả năng cao nhu cầu tìm hiểu tiếng Việt và giáo dục tiếng Việt ở nước ngoài, vốn đang mở rộng cùng với làn sóng Việt Nam lan rộng khắp mọi nơi trên thế giới, Tùng Việt Smart Education mong muốn lựa chọn hệ thống giáo dục ngôn ngữ mang tinh thần văn hoá  giáo dục Việt trên thị trường toàn cầu với sự thông minh, chịu khó, thích ứng mang tinh thần Việt. .

Tiếng Việt  trở thành ngôn ngữ cho văn hóa Việt Nam và nhiều người trên thế giới. Tùng Việt Smart Education mong muốn là một trong những công ty thúc đẩy phong trào lớn để tạo ra một bước nhảy vọt hoà nhập với văn hóa của thế giới.