Tại sao cần một tài khoản mozaWeb ?

Tài khoản mozaWeb là gì?

Tài khoản mozaWeb của bạn xác định bạn trong hệ thống của chúng tôi. Các quyền được đặt cho tài khoản của bạn xác định nội dung nào bạn có thể truy cập trên mozaWeb và trong phần mềm mozaBook. Sách bạn mua, sách bài tập bạn tạo và trạng thái công cụ đã lưu đều được liên kết với tài khoản mozaWeb của bạn.

Tôi có thể sử dụng nó để làm gì?

Nếu bạn tạo tài khoản mozaWeb miễn phí và đăng nhập vào tài khoản đó, bạn có thể mở một số mục tương tác nhất định (cảnh 3D, video, công cụ) trên mozaWeb mỗi tuần. Tuy nhiên, nếu bạn mua đăng ký mozaWeb PREMIUM, bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả nội dung trong Thư viện phương tiện.

Bạn sẽ có thể mua và kích hoạt sách kỹ thuật số cả trên mozaWeb và thông qua phần mềm mozaBook. Các mặt hàng bạn mua sẽ được liên kết với tài khoản của bạn. Để có thể mua và kích hoạt sách trong mozaBook, bạn phải thiết lập tài khoản mozaWeb của mình trong phần mềm.

Để truy cập nội dung của bạn (sách, bài tập về nhà, sách bài tập, trạng thái công cụ đã lưu) trên mozaWeb, bạn phải đăng nhập vào tài khoản của mình.

Thiết lập tài khoản mozaWeb của bạn trong mozaBook cho phép bạn truy cập tất cả các sách kỹ thuật số và sách bài tập được liên kết với tài khoản của bạn, cũng như các trạng thái công cụ đã lưu trong mozaBook.

Nếu bạn sử dụng mozaBook trên một số máy tính (ví dụ: trên bảng tương tác ở trường và ở nhà) và bạn thiết lập tài khoản mozaWeb của mình trong mỗi bản sao của mozaBook, bạn sẽ có thể truy cập các ấn phẩm của bạn và nội dung bạn đã tạo từ bất cứ đâu.